Back to top

Formularz reklamacji towaru

TIVIANO sp. z o.o.
ul. Bartosza Głowackiego 15/2
40-052 Katowice
email: reklamacja@tiviano.com
tel.: +48 506438583 ………………………………., dnia ……………………………….

Imię i nazwisko konsumenta (-ów): …………………………………………………………………………………………………….
Adres konsumenta (-ów) …………………………………………………………………………………………………….

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ………………………………. produkt

………………………………………………………………………………………………………………………………………… jest wadliwy.

Wada polega na:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wada została stwierdzona w dniu ……………………………………………………………….. .
Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

wymiany towaru na nowy na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
nieodpłatną naprawę towaru na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
obniżenia ceny towaru o kwotę ………………………………. (słownie: ………………………………………………………………………………………………) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ………………………………………………………………………………………………… / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)
odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………………………………………………………………………………………………… /przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)

Z poważaniem

……………………………….

*niepotrzebne skreślić